การประเมินความเหงา De Jong Gierveld Loneliness Scale:  เป็นแบบทดสอบที่วัดระดับความเหงาในมิติต่างๆ เช่น ความเหงาทางสังคม ความเหงาทางอารมณ์

  • การเข้าใจตนเอง: การตรวจวัดความเหงาช่วยให้เราเข้าใจระดับความเหงาของตัวเอง และตระหนักถึงผลกระทบของความเหงาที่มีต่อสุขภาพกายและใจ
  • การติดตามผล: การตรวจวัดความเหงาเป็นประจำ ช่วยให้เราติดตามผลว่าระดับความเหงาของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
  • การหาทางแก้ไข: เมื่อเราทราบระดับความเหงาของตัวเองแล้ว เราสามารถหาทางแก้ไขได้ เช่น เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม อาสาสมัคร พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว
Translate »